Hoofding Gooik

Milieuraad  

De milieuraad is een adviesraad die bestaat uit leden van milieu- en natuurverenigingen en geïnteresseerde particulieren.

In de milieuraad komen hoofdzakelijk die thema’s aan bod die betrekking hebben op het milieubeleid van de gemeente. De milieuraad heeft voornamelijk een adviserende functie. De raad kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen of van de gemeenteraad, advies geven aan de gemeente over het milieu- en natuurbeleid.

De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over:

  • het ontwerp van het gemeentelijke milieujaarprogramma
  • het ontwerp van het gemeentelijke milieubeleidsplan
  • de implementatie van het actieprogramma dat behoort bij het GNOP
  • de gemeentelijke plannen van belang voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente
  • de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen voor milieu

De milieuraad kan eveneens, in samenwerking met het gemeentebestuur, activiteiten organiseren of opdrachten aanvaarden die bevorderlijk zijn voor de bescherming van het milieu en het natuurbehoud en de uitbouw van het gemeentelijke milieubeleid.

Samenstelling 

Voorzitter

Laurent Termote
E-mail: milieuraad@gooik.be

Ondervoorzitter

Alwin Loeckx

Secretaris

Callens Alvarez

Milieuambtenaar

Filip Mignon
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Tel.: 02 532 41 56
E-mail: filip.mignon@gooik.be

Schepen van Milieu

Simon De Boeck
Bruneaustraat 42
1755 Kester
Tel.: 0494 81 30 62
E-mail: simon.deboeck@gooik.be

Leden

Baeyens Anita 
Billens Guido
Cromphout Jeannine 
De Leeuw Omer
Dehantschutter Lode
Goddeau Geert
Heremans Geert
Heylens Stijn
Holemans Seppe
Marissens Marita 
Ots Vanessa
Proesmans Herwig
Quassaert Marcel
Scheys Franky
Staelens Gert-Jan
Sterckx Cindy
Termote Laurent
Vandergoten Lieve
Van Laer Lea 
Van Overstraeten Corry 
Van Schepdael Patrick

Vergaderdata 

De milieuraad vergadert minimaal 4 maal per jaar. De zittingen zijn niet openbaar, maar alle adviezen, verslagen en documenten van de milieuraad, inclusief het jaarverslag, liggen ter inzage op de milieudienst.