Hoofding Gooik

Geef uw stormschade door aan het gemeentebestuur voor het Rampenfonds 

Het Rampenfonds vraagt aan het gemeentebestuur om een voorlopig overzicht van de schade veroorzaakt door de hevige storm van het afgelopen weekend (9 en 10 maart 2019). Op basis van dit overzicht, en van andere steden en gemeenten, oordeelt het Rampenfonds of de storm als ramp erkend wordt.

Als het Rampenfonds de storm als ramp erkent, kunnen slachtoffers een deel van hun schade vergoed krijgen via het Rampenfonds. In dat geval moet u wel een volledig schadedossier indienen bij het Rampenfonds. Het gaat enkel om de schade die niet door de brandverzekering gedekt wordt.

Gelieve het geraamde schadebedrag en enkele foto's door te mailen naar wonenenomgeving@gooik.be of te bezorgen aan de dienst Wonen & Omgeving in het gemeentehuis.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het rampenfonds:

1. U bent getroffen door een ramp die als zodanig erkend is door de Vlaamse Regering.

2. U hebt door de erkende algemene ramp schade opgelopen aan goederen die niet verzekerbaar zijn door de brandpolis "eenvoudige risico's".

Wijk-werken is de opvolger van het PWA 

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken. Haviland wordt de wijk-werkorganisator. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeenten en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.


De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

In onze gemeente worden Karen Wijns en Ria Alaert de 'bemiddelaars wijk-werken'. Zij houden zitdagen op maandag en vrijdag telkens van 13.00 tot 16.00 uur in G.C. De Cam, Dorpsstraat 67 te Gooik.

0491/35 30 40 of karen.wijns@vdab.be

0491/35 30 38 of ria.alaert@vdab.be

 

Lokale Veiligheidsbevraging 2018 

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor.  Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van uw politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema’s in een grootschalige enquête. Ons gemeentebestuur heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Uw mening is belangrijk voor ons.

Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze gemeente. Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt u duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Uw medewerking is voor ons van groot belang. Op die manier kunnen wij rekening houden met wat u belangrijk vindt en het toekomstige veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de onze inwoners.

 De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

Het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente 

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

Bekendmaking zetels Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Met verwijzing naar artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), heeft de algemeen directeur van de gemeente Gooik nagegaan hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) toekomen aan verschillende lijsten of groepen van lijsten binnen de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad).

Dit geeft volgend resultaat voor Gooik, op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten:

LIJST         ZETELS

CD&V              5

N-VA                1

Alle verdere informatie hieromtrent evenals de desbetreffende akten, is terug te vinden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

De algemeen directeur,

Eric Van Snick

December-editie Info-Gooik 

In de december-editie van Info-Gooik worden alle Gooikse inwoners uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink die plaatsheeft op zondag 6 januari 2019 van 10.30 tot 12 uur in dorpsschool De Oester van Strijland.

Naast de activiteitenkalender 2019 en de cultuuragenda krijg je info over milieu, cultuur, sport, de lokale politie, gezondheid, ...

Klik op de link onderaan om het infoblad te openen.

Nieuwe gemeenteraad geďnstalleerd 

Op dinsdag 22 januari werd de nieuwe Gooikse gemeenteraad geïnstalleerd. 21 raadsleden legden er in handen van de burgemeester de eed af voor de legislatuur 2019-2024.

De gegevens van alle raadsleden van de nieuwe gemeenteraad vind je door op onderstaande link te klikken:

https://www.gooik.be/algemeen-bestuur/gemeenteraad

Het gemeentebestuur schrijft 4 vacatures uit 

Het gemeentebestuur schrijft 4 vacatures uit voor:

  • 1 deskundige planner voor openbare werken (B1-B3)
  • 1 administratief medewerker voor openbare werken (C1-C3)
  • 1 deskundige ICT (B1-B3)
  • 1 deskundige aankoop en contractbeheer (B1-B3)

Alle informatie over deze vacatures vindt u in het onderstaand document en de bijhorende functiebeschrijvingen.

De uiterste datum voor kandidatuurstelling is 15 maart 2019.

 

Het gemeentebestuur zoekt jobstudenten voor juli en augustus 

De gemeente Gooik is voor de maanden juli en augustus op zoek naar jobstudenten voor de dienst openbare werken en het milieupark.

Meer info met het formulier voor de kandidatuurstelling vind je in onderstaand document.

Heraanleg begraafplaats Oetingen 

Geplande start van de werken : 1 april 2019.

Tijdens de duur van de werken is het bovenste gedeelte van de begraafplaats in Oetingen niet toegankelijk tussen 7 en 17 uur. Indien u de zerk of ornament zoals een foto, bloemstuk, … wilt behouden, verzoeken wij u dit vóór 1 april 2019 weg te nemen.
Contact: gemeentehuis Gooik, team Burger - 02 532 41 56.