Hoofding Gooik

Wijk-werken is de opvolger van het PWA 

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken. Haviland wordt de wijk-werkorganisator. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeenten en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.


De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

In onze gemeente worden Karen Wijns en Ria Alaert de 'bemiddelaars wijk-werken'. Zij houden zitdagen op maandag en vrijdag telkens van 13.00 tot 16.00 uur in G.C. De Cam, Dorpsstraat 67 te Gooik.

0491/35 30 40 of karen.wijns@vdab.be

0491/35 30 38 of ria.alaert@vdab.be

 

Lokale Veiligheidsbevraging 2018 

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor.  Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van uw politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema’s in een grootschalige enquête. Ons gemeentebestuur heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Uw mening is belangrijk voor ons.

Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze gemeente. Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt u duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Uw medewerking is voor ons van groot belang. Op die manier kunnen wij rekening houden met wat u belangrijk vindt en het toekomstige veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de onze inwoners.

 De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

De brandweer werft 40 nieuwe collega's aan 

De brandweer werft vrijwillige brandweermannen- of vrouwen aan en zoekt 40 nieuwe collega's bij wie hulpverlening in het bloed zit.

Meer info in onderstaand document.

Enquête infozuilen: geef hier je mening! 

Het gemeentebestuur heeft reeds een aantal initiatieven genomen om onze vijf dorpskernen dynamischer te maken. Het dorpsplein in Gooik, de te herschikken kern van Kester, de sportsite in Strijland, de Kervijnsite in Oetingen, de werken in en rond de kerk van Leerbeek. 

In het centrum van de gemeente staan een aantal vragen vermeld op een houten infozuil: wandel er eens naartoe en bekijk ze rustig. Kijk goed rond naar de omgeving… en geef ons jouw mening. 

De locaties van de infozuilen zijn:

  • Dorpsplein Gooik
  • Kerkplein Oetingen
  • Strijlandstraat - grasperkje voor de kerk
  • Dorpsplein Kester - grasperkje voor de kerk
  • Leerbeek - grasperkje tussen kinderkribbe Zonnetje en de kleuterschool

 

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei zoekt medewerker 

De cultuurregio Pajottenland & Zennevallei zoekt een medewerker Bovenlokaal en Transversaal.

Geïnteresseerd? Alle info vind je in onderstaand document.

Het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente 

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

Bekendmaking zetels Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Met verwijzing naar artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), heeft de algemeen directeur van de gemeente Gooik nagegaan hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) toekomen aan verschillende lijsten of groepen van lijsten binnen de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad).

Dit geeft volgend resultaat voor Gooik, op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten:

LIJST         ZETELS

CD&V              5

N-VA                1

Alle verdere informatie hieromtrent evenals de desbetreffende akten, is terug te vinden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

De algemeen directeur,

Eric Van Snick

Pajottenland+ zoekt projectbegeleider- en medewerker 

Pajottenland + heeft een vacature voor een projectbegeleider- en medewerker.

Alle info vind je in onderstaand document.

Regularisatieperiode niet-vergunde wapens tot 31 december 2018 

Nog tot 31 december 2018 wordt aan de illegale bezitters van vergunningsplichtige wapens de mogelijkheid geboden om zich te regulariseren, zonder risico op vervolging. Nadien riskeren zij een straf van 1 maand tot 5 jaar, en een geldboete van 100 euro tot 25000 euro.

Deze laatste regularisatieperiode heeft zowel betrekking op de vergunningsplichtige vuurwapens, als op de munitie en de laders voor deze vuurwapens.

Bezitters kunnen zich op verschillende mogelijke manieren regulariseren. Zij kunnen zich ofwel laten registreren als jager, bijzondere wachter of sportschutter (model 9), ofwel kunnen zij een vergunning aanvragen als recreatief schutter (model 4), ofwel kunnen zij een erkenning aanvragen als verzamelaar (model 3).

Daarnaast is het ook mogelijk om het wapen of de lader te laten neutraliseren door de Proefbank voor vuurwapens in Luik, of om het wapen over te dragen (verkoop, gift) aan iemand die gemachtigd of erkend is (bv. een sportschutter, een wapenhandelaar,…). Ten slotte kunnen zij vrijwillig afstand doen van het wapen, de lader of de munitie. Deze laatste mogelijkheid is gratis. 

Aangiftes zijn enkel mogelijk na het maken van een afspraak. Inwoners van de politiezone Pajottenland die een wapen, lader of munitie wensen aan te geven, kunnen contact opnemen met inspecteur Danny Cochez via het nummer 054 31 36 33, of een e-mail sturen naar PZ.Pajottenland.Wapens@police.belgium.eu.

Meer informatie via onderstaande link:

http://www.lokalepolitie.be/5405/nieuws/392-regularisatieperiode-voor-niet-vergunde-wapens

 

December-editie Info-Gooik 

In de december-editie van Info-Gooik worden alle Gooikse inwoners uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink die plaatsheeft op zondag 6 januari 2019 van 10.30 tot 12 uur in dorpsschool De Oester van Strijland.

Naast de activiteitenkalender 2019 en de cultuuragenda krijg je info over milieu, cultuur, sport, de lokale politie, gezondheid, ...

Klik op de link onderaan om het infoblad te openen.

Gooik verbrandt géén kerstbomen (maar verhakselt ze) 

Dit jaar kiest Gooik ervoor om kerstbomen te verhakselen en niet te verbranden. Milieuschepen Simon De Boeck kreeg het idee van Lotte De Broyer, een jongedame uit de Wijngaardstraat. Het verbranden van kerstbomen is slecht voor het milieu: het vormt dioxines en fijn stof. Bovendien kunnen de houtsnippers hergebruikt worden als bodembedekker bij de groendienst.

 

Onze luchtkwaliteit is goed, zo bleek recent nog uit het burgeronderzoek 'Curieuzeneuzen'. We kregen voor elk meetpunt groen licht. Deze actie is natuurlijk vooral symbolisch. We hopen onze inwoners te inspireren om bv. meer de fiets te gebruiken, een milieuvriendelijke wagen aan te kopen en zeker geen afval te verbranden in de tuin.

 

We willen tonen hoe belangrijk we zuivere lucht vinden. Andere steden en gemeenten mogen gerust een eigen afrit aan de autostrade hebben, of een industrieterrein dat heel wat geld in het laatje brengt. In onze plattelandsgemeenten is propere lucht één van de grootste troeven en dat is onbetaalbaar.

 

Wie zijn boom kwijt wil, kan dat melden aan de Gooikse milieudienst via info@gooik.be of 02/532 41 56 tot uiterlijk zondag 13/1.

 

Op dinsdagochtend 15 januari vanaf 8 u worden de bomen opgehaald door onze diensten. Dank om de boom vrij te maken van versieringen, wortel en pot.

 

Op zaterdag 19 januari om 14 u is iedereen van harte welkom voor de plechtige verhakseling op het Gooikse milieupark in de Processiestraat. De gemeente zorgt voor een hartverwarmend drankje.