Hoofding Gooik

Het gemeentebestuur werft aan... 

Het gemeentebestuur wenst zijn team te versterken met:

 • 1 begeleider (M/V) buitenschoolse kinderopvang
 • 1 begeleider (M/V) middagtoezicht
 • 1 busbegeleider (M/V)
 • 1 technisch assistent sporthal (M/V)
 • 1 technisch beambte (M/V)

Meer info over de sollicitatievoorwaarden vindt u hieronder.

Nieuwe projectoproep Pajottenland+ 

Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen

“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

Pajottenland+ werd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid erkend als Leadergebied. Als plattelandsgebied met bottom up-werking beschikt de regio over eigen middelen. Deze budgetten worden besteed aan projecten uitgevoerd in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Pajottenland+ lanceerde zopas een nieuwe projectoproep. Ideeën van individuele inwoners, verenigingen (vzw’s) of openbare besturen zijn welkom. Je kan ze tot 1 december 2017 aanmelden in een korte mail. Projecten kan je via het e-loket indienen tot 15 januari 2018 om 12 uur.  

De voorbije jaren hebben we in het Pajottenland gemerkt dat er heel wat ideeën leefden. Heb je zelf een voorstel klaar, of ken je een buur of dorpsgenoot die ‘broedt’ op een idee? Laat het ons zeker weten. Wij luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Past jouw idee binnen de thema’s, dan bekijken we samen hoe we er een project van maken.

Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en gelijktijdig de eigenheid van de regio versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en ontspannen? We vragen geen uitgebreid dossier: in eerste instantie voldoet een mailtje met jouw of jullie idee.

Pajottenland+ werkt met de lokale ontwikkelingsstrategie onder de titel “Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek versterken”. Voor het uitwerken van Leaderprojecten zijn er thema’s naar voren geschoven. Past jouw idee of projectvoorstel in dat kader? Voor deze oproep selecteerde het bestuurd twee thema’s en bijhorende maatregelen:

 

Leaderthema: Profilering en promotie via streekidentiteit

Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    

Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven

Leaderthema: Leefbare dorpen

Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten

Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid

Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’: duurzame en veilige verplaatsingen

Leader (‘Liaisons entre Actions de développement de l’économie rurale’) houdt een specifieke manier van besturen in. Afgevaardigden van openbare besturen, middenveldorganisaties en plattelandsondernemers werken er samen. De Europese Unie heeft Leader een aparte methodiek meegegeven. Zo worden er kansen gegeven aan ideeën die opborrelen vanuit de gemeenschap (bottom-up), maar ook innovatie, duurzaamheid, gebiedsgericht werken en actieve betrokkenheid en inspraak van de bevolking komen aan bod. Sectoroverschrijdende samenwerking over de gemeentegrenzen heen is belangrijk om aan regiocohesie te werken. Europa, maar ook de regio schuiven een aantal doelgroepen naar voren die bij projectuitvoering moeten worden betrokken: landbouwers, vrouwen, jongeren, slecht gehuisveste gezinnen, sociale groepen en individuen, …

Bijkomende criteria voor een project zijn:

 • meerwaarde voor de streek
 • commerciële initiatieven en individuele projecten komen niet in aanmerking
 • versterken van het platteland en de plattelandsfuncties
 • netwerkvorming en uitwisseling tijdens de samenwerking
 • duurzaamheid van het project na de Leaderperiode
 • nieuwe producten of diensten, methoden en samenwerkingsverbanden
 • originele vormen van organisatie of uitvoering die zorgen voor een meerwaarde
 • mogelijke toepassing van milieuvriendelijke technieken of materialen
 • behoud van werkgelegenheid of creatie van nieuwe jobs
 • grote betrokkenheid van de plaatselijke bevolking en van doelgroepen
 • projectuitvoering binnen minstens drie gemeenten van Pajottenland+ (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal)
 • het project bevat geen milieubelastende aspecten
 • opgedane kennis en resultaten ter beschikking stellen van P+ en andere plattelandsgebieden
 • het project is conform de Vlaamse, federale en Europese wetgeving.
 • heel belangrijk: sector- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking

Nog een belangrijke beperking: Leader betaalt niet alles… Er wordt 35% eigen financiering verwacht.

Van projectoproep tot start nieuw project

Voor projectuitvoering vanaf 1 mei 2018, en met een looptijd van maximaal drie jaar, kunnen volledig ingevulde projectvoorstellen enkel digitaal worden ingediend tot 15 januari 2018 via https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx.   

Heb je een idee, bezorg het ons op mail tegen 1 december 2017.

NIEUW:

Voor geïnteresseerde projectindieners: op maandag 13 november om 14 uur hebben we een opleiding e-loket’ in ons secretariaat, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal. (Vanaf deze oproep gebeuren projectindiening en declaraties digitaal.)  

 

Heb je nog vragen of een idee voor een project?

Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 1 december 2017 naar jos.huwaert@pajottenland.be, de coördinator van Pajottenland+. Vergeet je eigen adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen nadien met jou contact opnemen.

Volledig ingevulde projectvoorstellen met financiële tabellen verwachten we via het e-loket ten laatste op 15 januari 2018 om 12 uur. We geven nog een tip mee: tracht jouw dossier af te werken tegen 10 januari. Informatica is immers niet feilloos. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige ontwikkelingsstrategie vind je op www.pajottenland.be. Voor verdere vragen contacteer je eveneens coördinator Jos Huwaert via mail of op 054 / 500 245.  

Openbaar onderzoek afschaffing voetweg 

Bekendmaking van het openbaar onderzoek betreffende de aanvraag van AP&D nv, Kerkstraat 38, Oetingen tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 97.

Interlokale Vereniging Sportregio Pajottenland op gang geschoten! 

Vanaf 1 januari 2018  zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden materies, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Dit betekent dat de werking van de huidige Sportregio Pajottenland geen ondersteuning meer kan genieten vanuit de provincie Vlaams-Brabant. Deze samenwerking werd opgestart in 1997 met 10 gemeenten gaande van Affligem over  Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne tot in Bever.

De provincie ondersteunde de hele periode deze regiowerking met een halftijdse coördinator, van begin tot eind 2017 stond Dirk Heylen op een fantastische manier aan het roer van onze sportregio. Daarnaast werd door de provincie voorzien in een jaarlijkse financiële input van €10.000, logistieke en materiële ondersteuning en de communicatie van de regionale sportevenementen.

De voorbije jaren heeft de Sportregio zich dan ook voorbereid op deze nieuwe situatie, zeker het laatste jaar werden diverse overlegmomenten met de sportdiensten en de schepenen van de sport gehouden. Er werd al snel tot een mondeling akkoord gekomen dat de samenwerking tussen deze gemeenten wordt voortgezet via het oprichten van een interlokale vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland. 
 

Nieuwe structuur gedragen door 10 gemeentelijke sportdiensten met de steun van Sport Vlaanderen

Tijdens de gemeenteraad van november werd de oprichting en het huishoudelijk reglement door alle betrokken gemeenten goedgekeurd, op maandag 18 december werd de oude structuur finaal opgeborgen en de nieuwe ILV-structuur officieel bekrachtigd. De Sportregio is dood, Lang leve de ILV Sportregio Pajottenland…. 
 
De Vlaamse Overheid zal via Sport Vlaanderen de nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsvormen financieel ondersteunen voor bovenlokale sport- en bewegingsprojecten. Intussen hebben we bericht gekregen dat alle 7 ingediende projecten voor 2018 intussen werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 21.075 en nog eens 126 lesgeversuren via sportwerk Vlaanderen. 
 
Zo kunnen we met zekerheid al zeggen dat er ook volgend jaar 2 kleuterhappenings zullen doorgaan, we een sporteldag en een personeelssportdag zullen organiseren, er een inclusief G-sportkamp komt, we 10 sessies Kijk! Ik Fiets! zullen organiseren en dat we een aantal nieuwe laagdrempelige activiteiten kunnen opstarten binnen het Bewegen Op Verwijzing-project. Niet weinig fier zijn we op ons dossier om een communicatieplan te mogen uitwerken voor onze regio, met de bedoeling nadien een uitrol te kunnen doen over alle sportregio’s in onze provincie.
 
Met sportieve regiogroeten
 
Kris Bruylandt – Sportfunctionaris Ternat
Nele De Schouwer - Sportfunctionaris Affligem
Pieterjan Van Steendam - Coördinator sport Liedekerke
Sien Van Isterdael - Verantwoordelijke Sport Roosdaal
Koen De Loy-Vermeulen - Sportfunctionaris Lennik
Maya Van Holder - Diensthoofd vrije tijd Pepingen
Bart De Luyck - Sportfunctionaris Galmaarden
Franciska Dekens - Sportfunctionaris Herne
Nancy Duyms - Verantwoordelijke Sport Bever
Walter Tielemans - Sportfunctionaris Gooik
 
Interlokale Vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland 
p/a Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen 

Processiestraat 15
1755 Gooik
Tel 054/32 89 79
GSM 0478/78 14 68

December-editie Info-Gooik boordevol nieuws 

De december-editie van Info-Gooik ligt eerstdaags in de Gooikse brievenbussen. Maar hier vind je onderaan de digitale uitgave.

Met onder meer nieuws over:

 • De activiteitenkalender 2018
 • De socio-culturele agenda voor januari, februari en maart
 • Een uitnodiging aan alle inwoners voor de Nieuwjaarsdrink op 7 januari 2018
 • Een voorstelling van de nieuwe 'Bewegen op verwijzing'-coach en de Gooikse 'sportparel 2017'
 • Een voorstelling van de Gooikse wijkinspecteurs
 • En nog veel meer...

Veel leesplezier!

Wijk-werken is de opvolger van het PWA 

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken. Haviland wordt de wijk-werkorganisator. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeenten en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.


De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

In onze gemeente worden Karen Wijns en Ria Alaert de 'bemiddelaars wijk-werken'. Zij houden zitdagen op maandag en vrijdag telkens van 13.00 tot 16.00 uur in G.C. De Cam, Dorpsstraat 67 te Gooik.

0491/35 30 40 of karen.wijns@vdab.be

0491/35 30 38 of ria.alaert@vdab.be

 

Vacature intergemeentelijk archivaris 

Ben je gebeten door archiefwerk? Dan is de functie van intergemeentelijk archivaris zeker iets voor jou.

Meer info lees je in de onderstaande documenten.

Vacatures voor jobstudenten in Gooik 

De gemeente Gooik is voor de maanden juli en augustus opnieuw op zoek naar jobstudenten voor de dienst Openbare Werken, het milieupark en de dienst Wonen & Omgeving.

Heb jij interesse om onze diensten te komen versterken tijdens de zomervakantie?

Download dan snel het sollicitatieformulier in de onderstaande vacature en bezorg het uiterlijk tegen 15 maart 2018 terug aan onze personeelsdienst.

Politiezone Pajottenland werft nieuwe medewerker aan 

Directeur PLIF (Niveau A) - Dienst Personeel/Logistiek/ICT/Financiën (PLIF).

Het betreft een voltijdse, statutaire betrekking.

De functiebeschrijving, het functieprofiel en andere nuttige informatie kunnen worden geraadpleegd via de website van de rekruteringsdienst van de politie: http://www.jobpol.be (rubriek vacatures - burgervacatures), via de volgende link: 

http://jobpol.be/home/preview_monolingual/id/5840

Let op! Solliciteren is enkel mogelijk via de rekruteringssite van de Politie - http://www.jobpol.be 

De uiterste inschrijvingsdatum is 19 maart 2018. Enkel de eerste 20 inschrijvingen worden aanvaard.

Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met:

Philippe Annys - Directeur PLIF

Adres: Bruneaustraat 105 te 1755 Gooik (Kester)

Telefoon: 054 31 35 20

E-mail: PZ.Pajottenland.PLIF@police.belgium.eu

 

Lokale Veiligheidsbevraging 2018 

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor.  Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van uw politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema’s in een grootschalige enquête. Ons gemeentebestuur heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Uw mening is belangrijk voor ons.

Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze gemeente. Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt u duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Uw medewerking is voor ons van groot belang. Op die manier kunnen wij rekening houden met wat u belangrijk vindt en het toekomstige veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de onze inwoners.

 De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.