Kennisgeving betreffende een project dat wordt voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2  

Via onderstaande link vind je de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.
Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging. Deze raadplegingen vinden plaats van 15 april tot 15 juni 2021.

Klik hier voor meer info.

 

Aanplakking ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van huurpanden. 

Aanplakking ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid van huurpanden

Om de verhuring van slechte panden op de woningmarkt tegen te gaan zullen vanaf heden alle ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde huurwoningen een aanplakking op de gevel krijgen.

Bij een besluit tot ongeschiktheid krijgt de verhuurder vanaf de datum van het besluit 6 maanden de tijd om de gebreken te herstellen, na deze periode zal de aanplakking gebeuren. Bij een besluit tot onbewoonbaarheid dient de aanplakking onmiddellijk te gebeuren.

De affiche mag pas weggehaald worden van zodra het huurpand terug voldoet aan de basiskwaliteitsnormen en een conformiteitsattest is uitgereikt.

Voor meer informatie kan u terecht bij het woonloket of bij onze technische adviseur Bjorn Cool M:0491/61.26.22  - E: bjorn.cool@3wplus.be.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening Processiestraat 

De gemeente Gooik maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van de gemeente Gooik om voor de verdere aanleg van het fietspad in de Processiestraat, het perceel gelegen langs de Processiestraat in Gooik, 1ste afdeling sectie D nummer 478 b (deel) te onteigenen conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 12 april 2021 tot en met 11 mei 2021 tijdens de openingsuren ter inzage bij de dienst Wonen en Omgeving,  Koekoekstraat 2, 1755 Gooik.

Het dossier kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente Gooik op de plaats die specifiek dient voor bekendmakingen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan: