Gooik wint Vlaamse Klimaatprijs met Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei 

Op de afgelopen Vlaamse klimaattop van 1 december kreeg onze gemeente met het project Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei de Vlaamse klimaatprijs uitgereikt.

Met deze prijs wilt de Vlaamse regering lokale projecten rond klimaat en duurzame energie extra in de schijnwerpers zetten.

Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei is een intergemeentelijk project van de 15 gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei samen met vele middenveldorganisaties.

Vanuit het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik worden reeds sinds 2009 concrete acties rond duurzame energie georganiseerd voor gezinnen, landbouwers, scholen en gemeenten. Het doel is om tegen 2040 30 % CO2 te besparen door het energieverbruik in de streek te halveren en door voor 100 % zelf energie op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen.

Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei organiseert jaarlijks met de gemeenten en wooninfopunten informatie- en groepsaankoopavonden voor isolatie, isolerende beglazing, PV-zonnepanelen en condensatieketels. Reeds 1728 gezinnen uit de streek hebben deelgenomen aan deze groepsaankoopacties. Gemiddeld bespaart een gezin hiermee jaarlijks € 268. Alles samen sparen we jaarlijks het equivalent van 670 000 liter mazout uit.

Verder worden gezinnen via de Kyotomobiel in hun wijk individueel begeleid bij het energiezuiniger maken van hun woning. Op 2 jaar tijd zijn zo 240 gezinnen in 4 wijken geholpen met een energie-audit en de opvolging van renovatiewerken.

Ten slotte is vanuit het Kyotoproject ook de lokale burgercoöperatie Pajopower opgericht. Via deze coöperatie kunnen alle inwoners van de regio rechtstreeks investeren in lokale projecten rond duurzame energie. Momenteel kunnen geïnteresseerden nog intekenen op het lopende LED-project met de stad Halle. Nieuwe projecten rond waterkracht op de Mark, schoolrenovaties en PV-zonnepanelen op grote gebouwen worden momenteel voorbereid.

Meer informatie over al deze acties kan je vinden op www.kyotoinhetpajottenland.be of www.pajopower.be, bij de coördinator van het Kyotoproject Bruno Moens in het plattelandscentrum de Paddenbroek via info@paddenbroek.be, 02/306 45 62 of bij de gemeentelijke milieudienst.

Het Burgemeesterconvenant - Doe mee aan minder CO2 

Gooik ondertekende samen met 56 andere Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeesterconvenant. De gemeente onderneemt al acties om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in te perken, zowel binnen de eigen werking als naar de inwoners toe: bijvoorbeeld het gebruik van 100% groene elektriciteit, aanpak eigen gebouwen, gratis duurzaam bouwadvies, samenaankoopacties, premies, …).

Het klimaatprobleem beperkt zich niet alleen tot onze gemeente of ons land. Europa wil dan ook tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% inperken. Ze wil 20% meer hernieuwbare energie produceren en de energie-efficiëntie met 20% verhogen. De gemeente engageerde zich met de ondertekening van het burgemeestersconvenant om tegen 2020 de CO2-uitstoot in Gooik met minstens 20% te verminderen.

Minimum 20% CO2-uitstoot besparen, hoe meet je dat?

Om zo effectief mogelijk te kunnen ingrijpen moeten we weten hoeveel broeikasgassen nu uitgestoten worden.

Uit de nulmeting blijkt dat we vooral werk moeten maken van onze woningen en onze manier van verplaatsen. Natuurlijk mag dit ons niet beletten om ook in andere sectoren actie te ondernemen.

20% minder CO2, hoe halen we dat?

Dit is een opdracht voor elk van ons. De gemeente zal zelf haar eigen beleid afstemmen om haar impact te beperken en haar voorbeeldfunctie zo goed mogelijk te vervullen. Daarnaast proberen we via informatie en ondersteunende acties de burgers zo goed mogelijk bij te staan in het energiezuinig maken van de woningen op ons grondgebied.

 

Wist je bijvoorbeeld dat:

- je voor een woning in Gooik gratis plan- en bouwadvies kan krijgen? Winst voor het milieu en winst voor jou als bouwheer, want met degelijk advies op maat win je aan comfort en bespaar je zeker tijd en centen uit!
Info: steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of T 016 23 26 49

- je via de lopende samenaankoopacties een garantie op een juiste plaatsing en de beste prijs hebt?
Info: www.kyotoinhetpajottenland.be

- je een energiekrediet kan aangaan om investeringen in bijv. dakisolatie, ramen, muurisolatie, degelijke verwarming,… mee te financieren aan voordelige voorwaarden?
Info: energie@3Wplus.be of T 0493 51 17 65

- de woonwinkel Pajottenland je ook graag verder helpt met alle info rond duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen? Je kan er ook terecht voor info over wonen, huren, verhuren of premies.
Info: Woonwinkel Pajottenland T 02 460 65 17 of info@woonwinkelpajottenland.be

 

Oproep: ideeën voor ons klimaat!
Onze gemeente gaat het engagement aan om minstens 20% minder CO2 uit te stoten en meer energie te besparen tegen 2020. Wil jij meewerken aan deze uitdaging? Heb jij een goed idee om het klimaatprobleem in onze gemeente aan te pakken? We luisteren graag naar jouw voorstellen!
Bezorg ons je idee via lucy.simon@gooik.be of
T 02 532 41 56

Mindmap in bijlage kan als inspiratiebron dienen om bij te dragen aan het Gooiks klimaatactieplan. Deze mindmap is ook ter beschikking in handig metrokaartformaat om eventueel mee aan de slag te gaan op school, vereniging, ... . Geef gerust een seintje indien een aantal oplagen gewenst. Aanvraag kan via lucy.simon@gooik.be . 

Klimaatactieplan Gooik 

Het klimaatactieplan geeft een opsomming van maatregelen om de ambitie van 20% CO2-reductie trachten te behalen tegen 2020. Vanuit de gemeente zal hoofzakelijk worden ingezet op woongebouwen en transport vermits deze beide de grootste CO2-uitstoot genereren.

Klimaatactieplan zelf via onderstaande link te downloaden.