Tankslag Haviland 2021: Presentaties infoavond 2 maart 2021 

Laat uw oude stookolietank niet lekken! 

Staat er ergens in uw tuin of in uw kelder een oude mazouttank die u niet meer gebruikt? Dan moet u deze laten verwijderen of, in het geval de tank bv onder uw kelder zit, laten opvullen.

Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks. Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 l. stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te verwijderen. Kan de tank om technische redenen niet verwijderd worden, dan moet hij geledigd, gereinigd en opgevuld worden. Stookolietanks bij zowel particuliere woningen als bij niet-VLAREBO-plichtige gebouwen van de gemeenten en OCMW’s komen in aanmerking.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je er eigenlijk voor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Met dit project tracht men om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en te verwijderen of op te vullen.

De voordelen van een collectieve aanpak. :

- gerichte informatieverstrekking naar de inwoners;

- betere prijs bedingen door ‘hoeveelheidvoordeel’ maar rekening houdend met de kwaliteit;

- het aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering;

- er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten,

 

Met deze tankslag willen we zoveel mogelijk stookolietanks verwijderen door zo veel mogelijk tanks te bundelen in een groepsaankoop. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).

Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Meld je dan geheel vrijblijvend aan via dit formulier. (Tanks die nu nog worden aangemeld, worden niet opgenomen in de prijsvraag, maar zullen later wel een persoonlijke offerte conform de winnende offerte ontvangen.)

Wanneer de aannemer(s) bekend zijn ontvang je een offerte waarna je beslist als je effectief deelneemt of niet.

De planning van de tankslag ziet er als volgt uit:

November:                 samenstelling van de stuurgroep

Half november:          1e samenkomst stuurgroep (opmaak prijsvraag)

Eind december:          verzamelen offertes

Begin januari:             2e samenkomst stuurgroep: selectie aannemers

Eind januari:               3e samenkomst stuurgroep: uitnodigen selectie aannemers en uiteindelijk keuze

Eind februari 2021:     infovergadering voor alle geïnteresseerde inwoners

Vanaf eind februari:    opmaak persoonlijke prijzen volgens groepsaankoop en start saneringen