Bodemattest 

Op de website http://www.ovam.be/bodem vindt u alles over bodembescherming.

Bodemsanering 

Meer dan 10 jaar werken aan een betere bodemkwaliteit heeft heel wat tastbare resultaten opgeleverd: het Bodemdecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, het VLAREBO(*), zijn alvast het voorlopige eindpunt.

De aanpassingen aan het Bodemdecreet leverde een nieuwe regelgeving op, die meer dan ooit op de praktijk van elke dag is afgestemd. Denk maar aan de nieuwe oplossingen rond saneringsplicht, de overdrachten en de diverse procedures voor de behandeling van bodemverontreiniging (o.a. gefaseerde aanpak, risicobeheer, schadegevallen). Ook het Grondeninformatieregister, de alternatieve financieringsmogelijkheden, het stimuleren van sectorgebonden bodemsanering, … zijn stuk voor stuk opvallende innovaties met positieve gevolgen voor alle betrokkenen.

De kernopdracht blijft onveranderd: historische verontreiniging saneren en nieuwe vervuiling voorkomen.
Op dat vlak vormt Vlaanderen wereldwijd al een referentie. De OVAM zal er alles aan doen om dit duurzame bodembeheer verder uit te bouwen. Hebt u nog vragen, dan helpt de OVAM u uiteraard graag verder. De volledige tekst van het Bodemdecreet en van de uitvoeringsbesluiten vindt u op http://www.ovam.be/bodemdecreet.

Meer informatie voor concrete dossiers:

Bel de bodeminfolijn van de OVAM - 015/284 458

(*) Vlaams Reglement over de Bodemsanering en de Bodembescherming, van 14 december 2007, van kracht vanaf 1 juni 2008.

 

TERSANA vzw bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector 

Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit  uitgevoerd werd die tot bodemverontreiniging kon leiden.

Helpen

Saneren is een complexe materie: een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, saneringswerken en de evaluatie daarvan vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. Tersana is er dus om haar klanten organisatorisch te ondersteunen, door o.a. samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders, en de dossiers verder op te volgen.

Financiële steun

Naast het organisatorisch luik, biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming.  Dankzij deze tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk 40 % van de werking van het fonds voor haar rekening.

Daarnaast, zal Tersana de sector sensibiliseren om bodemverontreiniging te voorkomen.

Tersana richt zich tot twee doelgroepen. De professionele, m.n. de garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven waar, na een oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging is vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn.

De tweede doelgroep zijn de eigenaars van gronden waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend en waar  bodemverontreiniging kon ontstaan. Het gaat dus over gronden die in het verleden een inrichting hadden als garage, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf.  Deze eigenaars dienen voor 31 december 2023 sowieso een oriënterend Bodemonderzoek  laten uitvoeren maar deze datum valt na de uiterste aanmeldingsdatum bij Tersana die is vastgelegd op 31 maart 2022. U kan dus best tijdig een onderzoek laten uitvoeren zodat u, ingeval er bodemverontreiniging wordt vastgesteld, nog een beroep kan doen op Tersana.

Indien u verwacht in aanmerking te komen voor het fonds, raden wij u ten sterkste aan om u te informeren bij Tersana.

Tersana neemt al uw bodemsaneringszorgen over. Zo hoeft u zich niet bezig te houden met de complexe materie en kan u zich volledig focussen op uw zaak. Daarnaast kan u dankzij de steun van de Vlaamse overheid ook nog eens genieten van de financiële tussenkomst die de kosten van uw bodemonderzoek en -sanering drukken. Daarenboven streven we steeds  het beste na voor onze klanten.

Meer informatie vindt u op de website: http://www.tersana.be/.