Hoofding Gooik

Voorzitter 

De voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn leidt de activiteiten van dit centrum. Hij roept de vergaderingen bijeen, stelt de agenda vast en zit de vergaderingen voor.

Hij is belast met de uitvoering van de beslissingen en vertegenwoordigt het OCMW in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij ondertekent met de secretaris alle beslissingen, alle akten en briefwisseling van het centrum.

De voorzitter kan in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zelf tot hulpverlening beslissen.

Voorzitter:
Jan Depester
Frankrijkstraat 3 - 1755 Gooik
Tel.: 054 56 84 29
E-mail: jan.depester@gooik.be

Adjunct-algemeen directeur  

De adjunct-algemeen directeur staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de diensten van het OCMW. Hij is hoofd van het personeel en tevens belast met de voorbereiding van het algemeen beleid.

Hij woont zonder stemrecht de vergaderingen van de OCMW-raad en het vast bureau bij. Hij vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en herinnert aan de geldende rechtsregels.

Daarnaast is hij belast met het opmaken van de notulen, ondertekent hij alle briefwisseling en bewaart het archief.

Adjunct-algemeen directeur OCMW Gooik:
Joris Samyn
Alle werkdagen
Tel: 02 454.04.31
E-mail: joris.samyn@gooik.be

Financieel directeur 

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het innen van de ontvangsten en het uitvoeren van de betaalbaar gestelde uitgaven.

Hij leidt de financiële dienst en is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. De financieel directeur geeft advies bij de opmaak van het budget en het meerjarenplan en maakt de jaarrekening op.

Financieel directeur:
Lieven De Rick
Tel: 02 454.12.73
E-mail: lieven.derick@gooik.be