Hoofding Gooik

Zorgnetwerk 

Het OCMW Gooik heeft speciale aandacht voor senioren en anders validen.
Door de toenemende individualisering van de maatschappij en de beperkte mobiliteit raken senioren meer en meer afgesloten van familie, van buren, van het bloeiende verenigingsleven en van het dienstenaanbod in onze gemeente. Vereenzaming, sociaal isolement, verwaarlozing en gebrekkige kennis van de sociale dienstverlening zijn mogelijke gevolgen.
Het project ‘Gooikse senioren’ wil hieraan verhelpen door mensen die zelf de stap niet meer naar de gemeenschap kunnen zetten, op te zoeken in hun thuissituatie. De thuisbezoeken gebeuren door een maatschappelijk assistente en hebben 3 belangrijke doelstellingen:

  • contacten leggen en onderhouden met de doelgroep: de doelgroep krijgt de mogelijkheid om individuele of (beleid)signalen door te geven.
  • algemene informatie verstrekken, oplossingen aanbieden en doorverwijzen naar de passende diensten
  • informatie vergaren over de persoonlijke leefomstandigheden van de ouderen en anders validen en tevens de signaalfunctie opnemen.

Om dit project zo goed mogelijk uit te bouwen, en omdat we zo dicht mogelijk bij de mensen willen staan, willen wij ons in de toekomst laten bijstaan door vrijwilligers.

Contact:
Ellen Arys, maatschappelijk assistente
Tel: 02 454.12.71
e-mail: ellen.arys@gooik.be