Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger.

Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden voorgesteld.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019.

Gedurende die tijd liggen de gewijzigde teksten ter inzage.
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Openbaar onderzoek - Vlaams ontwerp mestactieprogramma 2019 2022 

Het openbaar onderzoek loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019. Iedereen kan tijdens deze periode het ontwerp-mestactieprogramma 2019 - 2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de website www.vlm.be.

Reageren op het ontwerp-mestactieprogramma 2019 – 2022 (MAP 6) kan tot en met 21 februari 2019 via het digitale formulier op de VLM-website. Alle reacties die via dat digitale formulier worden ingediend, zullen in overweging genomen worden bij de vaststelling van het definitieve mestactieprogramma 2019 – 2022 en het plan-MER.

De VLM zal de mensen die thuis geen pc met internetaansluiting hebben, doorverwijzen naar een openbare bibliotheek in hun buurt. Voor onze gemeente is dit de gemeentelijke bibliotheek gelegen aan de Koekoekstraat 6 in Gooik.

Inkijken openbaar onderzoek: www.vlm.be